ลำดับ กลุ่ม ชื่อแบบทดสอบและระดับความรู้ เกณฑ์รับเกียรติบัตร ลิงค์ไปยังแบบทดสอบ
1 โลจิสติกส์ ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์ ทำคะแนน 50% ขึ้นไป ทำแบบทดสอบความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์
3 โลจิสติกส์ ความรู้พื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า ทำคะแนน 50% ขึ้นไป ทำแบบทดสอบความรู้ด้านการจัดการการขนส่ง
4 โลจิสติกส์ ความรู้พื้นฐานด้านคลังสินค้า ทำคะแนน 50% ขึ้นไป ทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ด้านคลังสินค้า