ลำดับ กลุ่ม ชื่อแบบทดสอบและระดับความรู้ เกณฑ์รับเกียรติบัตร ลิงค์ไปยังแบบทดสอบ
5 การจัดการอุตสาหกรรม ความรู้พื้นฐานด้านอุตสาหกรรม ทำคะแนน 50% ขึ้นไป ทำแบบทดสอบความรู้ด้านการจัดการอุตสาหกรรม
6  การจัดการอุตสาหกรรม ความรู้พื้นฐานด้านการผลิต ทำคะแนน 50% ขึ้นไป ทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ด้านการจัดการผลิต
7 การจัดการอุตสาหกรรม ความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคการผลิต ทำคะแนน 50% ขึ้นไป ทำแบบทดสอบความรู้ด้านเทคนิคการผลิต