เกียรติบัตร การประชาสัมพันธ์ ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร

การประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นแขนงวิชาหนึ่งของศาสตร์ด้านการจัดการ เป็นแขนงหนึ่งที่สำคัญกับองค์การอันจะขาดเสียมิได้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะหน่วยงานองค์การที่ต้องการความเชื่อถือตลอดทั้งการมีทัศนคติที่ดีจากผู้รับบริการหรือลูกค้าต่อองค์การ บุคคลผู้ทำหน้าที่ปรัชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรต่างๆ คือ นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations Officer) ซึ่งหมายถึง ผู้ดำเนินงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับลูกค้าหรือประชาชน นักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายใน และภายนอก องค์กร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวสารประชาสัมพันธ์ บทความ ภาพถ่าย วิดีโอ และสไลด์ รวมถึงบทความสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือบุคคลพิเศษในโอกาสพิเศษ ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่กิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมต่างๆ การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์จึงเป็นฐานที่ช่วยให้เราสามารถทำงานในหลากหลายองค์กรได้

เกียรติบัตร ความรู้พื้นฐานการประชาสัมพันธ์

ลำดับ กลุ่ม ชื่อแบบทดสอบ เกณฑ์รับเกียรติบัตร ลิงค์ไปยังแบบทดสอบ
1 การจัดการ ความรู้พื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์ ทำคะแนน 50% ขึ้นไป ทำแบบทดสอบความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *