การตลาด

ลำดับ กลุ่ม ชื่อแบบทดสอบและระดับความรู้ เกณฑ์รับเกียรติบัตร ลิงค์ไปยังแบบทดสอบ
1 การตลาด ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด ทำคะแนน 50% ขึ้นไป ทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการตลาด
2 การตลาด ความรู้พื้นฐานด้านการตลาดดิจิทัล ทำคะแนน 50% ขึ้นไป ทำแบบทดสอบความรู้ด้านการตลาดดิจิทัล