การจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (Bachelor of Business Administration Program in Management) เป็นหลักสูตรที่มีขึ้นเพื่อการบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการธุรกิจ มีเทคนิควิธีการจัดการปัญหา มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถจัดการงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนจบสาขาการจัดการสามารถทำงาน ได้ดังนี้
1. เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ (sme) ผู้บริหารองค์กร
2. ผู้บริหาร พนักงาน ของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
3. นักวิชาการบริหารจัดการทั้งภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
4. นักการจัดการทั่วไปทั้งภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน

เกียรติบัตร การจัดการ

ลำดับ กลุ่ม ชื่อแบบทดสอบ เกณฑ์ ลิงค์ไปยังแบบทดสอบ
2 การจัดการ ความรู้พื้นฐานการจัดการ ทำคะแนน 50% ขึ้นไป ทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ด้านการจัดการ
8 การจัดการ ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทำคะแนน 50% ขึ้นไป ทำแบบทดสอบความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์