เกียรติบัตร การจัดการทั่วไป แบบทดสอบออนไลน์

เกียรติบัตร ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการ 

ลำดับ กลุ่ม ชื่อแบบทดสอบ หลักเกณฑ์ ลิงค์ไปยังแบบทดสอบ
1 การจัดการ ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการ (Management) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบออนไลน์
2 การจัดการสำนักงาน ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการสำนักงาน (Office Management) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบออนไลน์
3 การจัดการ ความรู้พื้นฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resourse ) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบออนไลน์
4 การจัดการ ความรู้พื้นฐานการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบออนไลน์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดทำการรเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ใน 3 ระดับ คือ ปวส ป.ตรี

คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี

 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 2 ปี เทียบโอน รับวุฒิ ปวส. มาต่อ ป.ตรี
 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 4 ปี บธ.บ. รับวุฒิ ม.6 และ ปวช มาต่อ ป.ตรี

คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์นนทบุรี

 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 2 ปี เทียบโอน รับวุฒิ ปวส มาต่อ ป.ตรี
 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช มาต่อ ป.ตรี

คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 • การจัดการทั่วไป ปวส. 2 ปี รับวุฒิ ปวช. พาณิชยกรรม มาต่อ ปวส
 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช มาต่อ ป.ตรี
 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 2 ปี เทียบโอน รับวุฒิ ปวส มาต่อ ป.ตรี
 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 2 ปี เทียบโอน สมทบ รับวุฒิ ปวส มาต่อ ป.ตรี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช มาต่อ ป.ตรี

คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช มาต่อ ป.ตรี
 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 2 ปี เทียบโอน ระดับ ปวส รับวุฒิ ปวช. มาต่อ ปวส
 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช ศูนย์อยุธยา หันตรา

ถ้าคุณทำงานอยู่ในบริษัทไหนสักแห่งนึง คงเคยได้ยินคำว่าการจัดการนำหน้าคำอื่นๆที่สื่อความหมายถึงการกระทำในสิ่งนั้น เช่น การจัดการองค์กร การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการสำนักงาน การจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งสิ้น การจัดการ (management) หมายถึง การนำกลุ่มบุคคลในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานใดๆ เข้ามาทำงานร่วมกันเป็นทีม ตั้งแต่การระดมความคิด วางแผน กำหนดแนวทางและเครื่องมือ ตลอดจนผู้ที่ต้องรับผิดชอบงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันในงานใดๆ ขององค์กร เช่น งานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล จะประกอบด้วยการใช้งานบุคคล เพื่อทำการจัดวางทรัพยากรบุคคล ทำการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ตลอดจนการดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับบุคคลในองค์กรเพื่อเป้าหมายการได้รับประโยชน์ของบุคลากรในองค์กร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *