ล่าเกียรติบัตรออนไลน์ รวมเกียรติฟรี มากที่สุด

ข่าวดีสำหรับนักล่าเกียรติบัตรออนไลน์ เพื่อใส่พอร์ตโฟลิโอ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนระดับ ปวช ปวส ปริญญาตรี ใน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาชาวิชาการตลาด และสาขาวิชาสารสนเทศ ได้จัดโครงการทดสอบความรู้ออนไลน์ให้กับนักเรียนนักศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน 6 กลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะบริหารธุรกิจฯ แบ่งย่อยออกได้เป็น 19 แบบทดสอบ รวมเป็นจำนวน 19 เกียรติบัตร ผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์จะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำคะแนนผ่าน 50% ให้คลิกที่ลิงค์ของแบบทดสอบที่ต้องการรับเกียรติบัตร

ลำดับ กลุ่มแบบทดสอบ ชื่อ เกียรติบัตรออนไลน์ เกณฑ์ได้เกียรติบัตร ล่าเกียรติบัตรออนไลน์
1 โลจิสติกส์ เกียรติบัตร การจัดการโลจิสติกส์ (Logistic and Supplychain) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
2 การจัดการ เกียรติบัตร การจัดการทั่วไป (General Management) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
3 โลจิสติกส์ เกียรติบัตร การขนส่งสินค้า (Transportation) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
4 โลจิสติกส์ เกียรติบัตร คลังสินค้า (Warehousing Management) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
5 อุตสาหกรรม เกียรติบัตร การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
6 การจัดการ เกียรติบัตร การจัดการสำนักงาน (Office Management) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
7 อุตสาหกรรม เกียรติบัตร การจัดการการผลิต (Production Management) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
8 การจัดการ เกียรติบัตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resourse ) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
9 การตลาด เกียรติบัตร การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
10 การตลาด เกียรติบัตร การตลาดดิจิทัล (Marketing Digital) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
11 การจัดการ เกียรติบัตร การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
12 สารสนเทศ เกียรติบัตร เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
13 สารสนเทศ เกียรติบัตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Technology Computer) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
14 สารสนเทศ เกียรติบัตร คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (Computer Programing) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
15 การบัญชี เกียรติบัตร การบัญชี (Accounting) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
16 สารสนเทศ เกียรติบัตร ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( Business Computer) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
17 สารสนเทศ เกียรติบัตร ด้านระบบสารสนเทศ (Information System) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
18 สารสนเทศ เกียรติบัตร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
19 การบัญชี เกียรติบัตร บัญชีเบื้องต้น(ฺBasic Accounting) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์ ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์ ความรู้พื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า และ ความรู้พื้นฐานด้านคลังสินค้า
แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาการตลาด ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานการตลาดดิจิทัล และความรู้พื้นฐานการตลาด
แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานการจัดการผลิต ความรู้พื้นฐานการจัดการจัดการอุตสาหกรรม และ ความรู้พื้นฐานการจัดการคุณภาพในองค์กร
แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาการจัดการ ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานการจัดการ ความรู้พื้นฐานการจัดการสำนักงาน ความรู้พื้นฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาการบัญชี ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานบัญชีต้นทุน และ ความรู้พื้นฐานงบการเงิน
แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศ ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ความรู้พื้นฐานสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *