รับสมัครนักศึกษาใหม่ การตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดทำการสอน ระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี ใน 6 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการตลาดและสาขาการตลาดดิจิทัล นั้น มีเปิดการเรียนการสอน 3 ศูนย์พื้นที่ ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

  • การตลาด ระดับ ปวส รับวุฒิ ปวช. มาเรียนอีก 2 ปี
  • การตลาด ระดับ ปวช รับวุฒิ ม.3 มาเรียนอีก 3 ปี
  • การตลาด ระดับ ปวส รับวุฒิ ม.6/ปวช. มาเรียนอีก 2 ปี
  • การตลาดดิจิทัล เทียบโอน รับวุฒิ ปวส มาเรียนอีก 2 ปี
  • การตลาดดิจิทัล เทียบโอน สมทบ รับวุฒิ มาเรียนอีก 2 ปี
  • การตลาดดิจิทัล ป.ตรี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช มาเรียนอีก 4 ปี

คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

  • การตลาดดิจิทัล ป.ตรี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช มาเรียนอีก 4 ปี

คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี

  • การตลาด รับวุฒิ ปวช. พาณิชยกรรม มาเรียนอีก 2 ปี
  • การตลาดดิจิทัล เทียบโอน รับวุฒิ ปวส. มาเรียนอีก 2 ปี
  • การตลาดดิจิทัล ป.ตรี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช มาเรียนอีก 4 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *