คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี และ ศูนย์หันตรา จ.อยุธยา

ประวัติความเป็นมาของ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ในปี พ.ศ. 2508 เคยเป็นวิทยาลัยเกษตรพระนครศรีอยุธยา จนเมื่อปี พ.ศ. 2529 ได้ย้ายมาอยู่ ณ ตำบลหันตราจัดการศึกษาหลักสูตร ปวส. สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ได้เปลี่ยนชื่อวิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยาเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล “วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา” ซึ่งต่อมาได้ใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และ ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี)

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดทำการเรียนการสอนในจัดการศึกษา 4 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) และระดับปริญญาโท (ป.โท)

หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 1. สาขาวิชา การจัดการทั่วไป ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 2. สาขาวิชา การจัดการทั่วไป เทียบโอน ระดับ ปวส รับวุฒิ ปวช
 3. สาขาวิชา การบัญชี ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 4. สาขาวิชา ระบบสารสนเทศ ระดับ ปวส รับวุฒิ ปวช
 5. สาขาวิชา การตลาดดิจิทัล ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 6. สาขาวิชา การบัญชี เทียบโอน ระดับ ปวส รับวุฒิ ปวช
 7. สาขาวิชา ระบบสารสนเทศ ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 8. สาขาวิชา การจัดการ รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 9. สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล รับวุฒิ ม.6 และ ปวช

รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จ.อยุธยา หรือที่เรียกกันติดปากว่า “พาณิชย์ใน” เป็นที่ตั้งของ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้ว 45 ปี สถานที่แห่งนี้ ในปี 2520 คือ วิทยาลัยพณิชยการพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อมาภายหลังได้รับการควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยกลุ่ม 9 ราชมงคล เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 1. สาขาวิชา การบัญชี ต่อเนื่อง ป.ตรี 2 ปี รับวุฒิ ปวส
 2. สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 3. สาขาวิชา การจัดการทั่วไป ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 4. สาขาวิชา การบัญชี รับวุฒิ ปวช. การบัญชี
 5. สาขาวิชา การบัญชี ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 6. สาขาวิชา การตลาดดิจิทัล ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 7. สาขาวิชา การตลาดดิจิทัล เทียบโอน รับวุฒิ ปวส
 8. สาขาวิชา การจัดการ รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 9. สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล รับวุฒิ ปวช. พาณิชยกรรม
 10. สาขาวิชา การตลาด ระดับ ปวส รับวุฒิ ปวช.
 11. สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่อเนื่อง ป.ตรี 2 ปี รับวุฒิ ปวส
 12. สาขาวิชา การจัดการทั่วไป เทียบโอน รับวุฒิ ปวส
 13. สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ เทียบโอน รับวุฒิ ปวส
 14. สาขาวิชา การบัญชี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 15. สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 16. สาขาวิชา การตลาด รับวุฒิ ม.3
 17. สาขาวิชา ระบบสารสนเทศ ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 18. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับวุฒิ ม.3
 19. สาขาวิชา การบัญชี ต่อเนื่อง ป.ตรี 2 ปี สมทบ รับวุฒิ ปวส.
 20. สาขาวิชา การจัดการ รับวุฒิ ปวช. พาณิชยกรรม
 21. สาขาวิชา การบัญชี สมทบ รับวุฒิ ม.3
 22. สาขาวิชา การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 23. สาขาวิชา การจัดการทั่วไป เทียบโอน สมทบ รับวุฒิ ปวส
 24. สาขาวิชา ระบบสารสนเทศ เทียบโอน รับวุฒิ ปวส
 25. สาขาวิชา การตลาด รับวุฒิ ม.6/ปวช.
 26. สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม เทียบโอน รับวุฒิ ปวส
 27. สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ เทียบโอน สมทบ รับวุฒิ ปวส
 28. สาขาวิชา การตลาดดิจิทัล เทียบโอน สมทบ รับวุฒิ ปวส

ประวัติคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็นชื่ออันเป็นมงคลนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพ ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี อันประกอบด้วยวิทยาเขต 35 แห่ง ทั่วประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี เป็น 1 ใน 35 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชมงคล จัดการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม และระดับปริญญาตรี ซึ่งมีประวัติความเป็นมานั้น เดิมในปี พ.ศ. 2518 กรมอาชีวศึกษาได้รวม โรงเรียนช่างกลนนทบุรี และ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เข้าด้วยกัน ต่อมาได้โอนสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2525 เรียกชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี” แยกเป็น 2 เขต คือ
1. เขตเหนือ (ร.ร. การช่างนนทบุรีเดิม) อยู่ตรงข้ามวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ถนนนนทบุรี 1 ตำบล บางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2. เขตใต้ (ร.ร. ช่างกลนนทบุรีเดิม) อยู่ติดกับวัดท้ายเมือง ทางด้านทิศเหนือถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี
ปลายปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา รัชกาลที่ 9 ทรางพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งต่อมาใน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี ได้รับความเห็นชอบพระราชบัญญัติ เปลี่ยนชื่อเป็น
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี ” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *