คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดทำการสอนหลากหลายสาขาวิชาชีพทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท คเปิดทำการเรียนการสอน ระดับ ปวช ปวส และ ปริญญาตรี ใน 5 สาขาวิชา ดังนี้

รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ประวัติคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 1. สาขาวิชา การบัญชี ต่อเนื่อง ป.ตรี 2 ปี สมทบ เสาร์-อาทิตย์ รับวุฒิ ปวส.
 2. สาขาวิชา การจัดการทั่วไป ป.ตรี 4 ปี บธ.บ. รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 3. สาขาวิชา การจัดการทั่วไป ป.ตรี 2 ปี เทียบโอน รับวุฒิ ปวส.
 4. สาขาวิชา การตลาดดิจิทัล ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 5. สาขาวิชา การตลาดดิจิทัล ป.ตรี 2 ปี เทียบโอน รับวุฒิ ปวส.
 6. สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ ป.ตรี 2 ปี เทียบโอน รับวุฒิ ปวส.
 7. สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 8. สาขาวิชา การบัญชี ต่อเนื่อง ป.ตรี 2 ปี รับวุฒิ ปวส.
 9. สาขาวิชา ระบบสารสนเทศ ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 10. สาขาวิชา ระบบสารสนเทศ เทียบโอน รับวุฒิ ปวส.
 11. สาขาวิชา การบัญชี ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช
 12. สาขาวิชา การจัดสาขาวิชา การโลจิสติกส์ ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6/ปวช.
 13. สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่อเนื่อง ป.ตรี 2 ปี รับวุฒิ ปวส.
 14. สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล รับวุฒิ ม.6/ปวช.
 15. สาขาวิชา การตลาด รับวุฒิ ปวช. พาณิชยกรรม
 16. สาขาวิชา การบัญชี รับวุฒิ ปวช. สาขาวิชา การบัญชี
 17. สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส รับวุฒิ ปวช.

เริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาและปริญญาตรี วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ปัจจุบันเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ทำการจัดการเรียนการสอน 6 คณะได้แก่ คณะวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิชาไฟฟ้า คณะวิชาโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *