คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโลโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เปิดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 มิถนายน ของทุกปี นักเรียนนักศึกษา มัธยมปีที่ 6 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช ปวส)  สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ใน 3 สาขาวิชา 10 ระดับ ดังนี้

  1. สาขาการจัดการทั่วไป ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช ศูนย์นนทบุรี
  2. สาขาระบบสารสนเทศ เทียบโอน รับวุฒิ ปวส ศูนย์นนทบุรี
  3. สาขาระบบสารสนเทศ เทียบโอน สมทบ รับวุฒิ ปวส ศูนย์นนทบุรี
  4. สาขาการจัดการทั่วไป เทียบโอน รับวุฒิ ปวส ศูนย์นนทบุรี
  5. สาขาระบบสารสนเทศ ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช ศูนย์นนทบุรี
  6. สาขาการบัญชี เทียบโอน รับวุฒิ ปวส ศูนย์นนทบุรี
  7. สาขาการบัญชี ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช ศูนย์นนทบุรี
  8. สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่อเนื่อง ป.ตรี 2 ปี รับวุฒิ ปวส ศูนย์นนทบุรี
  9. สาขาทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส รับวุฒิ ปวช. ศูนย์นนทบุรี
  10. สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล รับวุฒิ ม.6 และ ปวช ศูนย์นนทบุรี

รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ประวัติคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็นชื่ออันเป็นมงคลนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพ ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี อันประกอบด้วยวิทยาเขต 35 แห่ง ทั่วประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี เป็น 1 ใน 35 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชมงคล จัดการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม และระดับปริญญาตรี ซึ่งมีประวัติความเป็นมานั้น เดิมในปี พ.ศ. 2518 กรมอาชีวศึกษาได้รวม โรงเรียนช่างกลนนทบุรี และ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เข้าด้วยกัน ต่อมาได้โอนสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2525 เรียกชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี” แยกเป็น 2 เขต คือ
1. เขตเหนือ (ร.ร. การช่างนนทบุรีเดิม) อยู่ตรงข้ามวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ถนนนนทบุรี 1 ตำบล บางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2. เขตใต้ (ร.ร. ช่างกลนนทบุรีเดิม) อยู่ติดกับวัดท้ายเมือง ทางด้านทิศเหนือถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี
ปลายปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา รัชกาลที่ 9 ทรางพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งต่อมาใน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี ได้รับความเห็นชอบพระราชบัญญัติ เปลี่ยนชื่อเป็น
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี ” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *