เรียนการจัดการทั่วไป จบมาทํางานอะไร ได้เรียนวิชาอะไรบ้าง

บัณฑิตผู้จบการศึกษาจากสายการจัดการนั้นเป็นบุคลากรที่มีสายงานตามตำแหน่งงานรองรับเยอะมาก เพราะสาขาการจัดการ มีการเรียนที่เรียนในเนื้อหาวิชาที่หลากหลายกลุ่มวิชา ทำให้บัณฑิตที่จบมามีความรู้ในหลายตำแหน่งงาน ผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

รายวิชาที่จะได้เรียนในสาขาวิชาการจัดการ

 • หลักการจัดการสมัยใหม่
 • การเงินธุรกิจ
 • การจัดการการดำเนินงาน
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การจัดการการผลิต
 • วิจัยธุรกิจและสถิติ
 • การจัดการคลังสินค้า
 • เทคนิคการนำเสนองาน
 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่

เรียนจบการจัดการ ทำงานอะไร ตำแหน่งงานที่เปิดรับผู้จบสาขาการจัดการ ได้แก่

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
 • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • ฝ่ายจัดซื้อ
 • ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า
 • ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • เจ้าหน้าตรวจสอบสต๊อคสินค้า
 • รับราชการในหน่วยงานในตำแหน่งนักวิชาการ
 • สอบบรรจุในตำแหน่งงานที่เปิดรับตรงตามคุณวุฒิ
 • สอบตำรวจ
 • สอบทหาร

ใครที่เหมาะสมกับการเรียนในสาขาวิชาการจัดการ?

ผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งจากโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือจากระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน) ตลอดจนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *