การบัญชี

ลำดับ กลุ่มแบบทดสอบ ชื่อ เกียรติบัตรออนไลน์ เกณฑ์ได้เกียรติบัตร ล่าเกียรติบัตรออนไลน์
1 การบัญชี เกียรติบัตร การบัญชี (Accounting) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์
2 การบัญชี เกียรติบัตร บัญชีเบื้องต้น(ฺBasic Accounting) ทำคะแนน 50% ขึ้นไป เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์

ในเว็บไซต์ CertificateFree.com เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช และ ปวส รได้มีโอกาศทำแบบทดสอบออนไลน์ วัดระดับความรู้ปัจจุบันของตนนเอง และ ล่าเกียรติบัตรออนไลน์ ใส่พอร์ตโฟลิโอ ใน 6 กลุ่มสาขาวิชา จำนวน 19 เกียรติบัตร ผู้ทำแบบทดสอบ จะได้รับเกียรติบัตร สำหรับนำไปใส่ Portfolio เมื่อทำคะแนนผ่าน 50% ให้คลิกที่ลิงค์ของแบบทดสอบที่ต้องการรับเกียรติบัตร

  1. แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์ ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์ ความรู้พื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า และ ความรู้พื้นฐานด้านคลังสินค้า
  2. แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาการตลาด ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานการตลาดดิจิทัล และความรู้พื้นฐานการตลาด
  3. แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานการจัดการผลิต ความรู้พื้นฐานการจัดการจัดการอุตสาหกรรม และ ความรู้พื้นฐานการจัดการคุณภาพในองค์กร
  4. แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาการจัดการ ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานการจัดการ ความรู้พื้นฐานการจัดการสำนักงาน ความรู้พื้นฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  5. แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาการบัญชี ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานบัญชีต้นทุน และ ความรู้พื้นฐานงบการเงิน
  6. แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศ ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ความรู้พื้นฐานสารสนเทศ