รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที 1 กันยายน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส และ ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจฯ ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าศึกษาได้ทั้ง 4 วิทยาเขต ดังนี้

รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี เปิดทำการเรียนการสอน

 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 2 ปี เทียบโอน รับวุฒิ ปวส. มาต่อ ป.ตรี
 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 4 ปี บธ.บ. รับวุฒิ ม.6 และ ปวช มาต่อ ป.ตรี

คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์นนทบุรี เปิดทำการเรียนการสอน

 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 2 ปี เทียบโอน รับวุฒิ ปวส มาต่อ ป.ตรี
 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช มาต่อ ป.ตรี

คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เปิดทำการเรียนการสอน

 • การจัดการทั่วไป ปวส. 2 ปี รับวุฒิ ปวช. พาณิชยกรรม มาต่อ ปวส
 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช มาต่อ ป.ตรี
 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 2 ปี เทียบโอน รับวุฒิ ปวส มาต่อ ป.ตรี
 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 2 ปี เทียบโอน สมทบ รับวุฒิ ปวส มาต่อ ป.ตรี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช มาต่อ ป.ตรี

คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เปิดทำการเรียนการสอน

 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช มาต่อ ป.ตรี
 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 2 ปี เทียบโอน ระดับ ปวส รับวุฒิ ปวช. มาต่อ ปวส
 • การจัดการทั่วไป ป.ตรี 4 ปี รับวุฒิ ม.6 และ ปวช ศูนย์อยุธยา หันตรา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (Bachelor of Business Administration Program in Management) เป็นหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการธุรกิจ มีเทคนิควิธีการจัดการปัญหา มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถจัดการงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนจบสาขาการจัดการสามารถทำงาน ได้ดังนี้
1. เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ (sme) ผู้บริหารองค์กร
2. ผู้บริหาร พนักงาน ของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
3. นักวิชาการบริหารจัดการทั้งภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
4. นักการจัดการทั่วไปทั้งภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *