เว็บไซต์ CertificateFree.com เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ระดับ มัธยมปลาย 4,5,6 ปวช และ ปวส ได้มีโอกาศประเมินความรู้ปัจจุบันโดยการทำแบบทดสอบออนไลน์ใน 6 กลุ่มสาขาวิชา จำนวน 19 แบบทดสอบ ผู้ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งสามารถนำไปใส่พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) สำหรับยื่นคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยทั้งรอบรับตรงและรอบยื่นพอร์ตโฟลิโอ (TCAS 2567)

ลำดับ กลุ่ม เกียรติบัตรออนไลน์ เกณฑ์การสอบ ล่าเกียรติบัตรออนไลน์
1 โลจิสติกส์ เกียรติบัตร การจัดการโลจิสติกส์ (Logistic and Supplychain) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
2 การจัดการ เกียรติบัตร การจัดการทั่วไป (General Management) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
3 โลจิสติกส์ เกียรติบัตร การขนส่งสินค้า (Transportation) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
4 โลจิสติกส์ เกียรติบัตร คลังสินค้า (Warehousing Management) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
5 อุตสาหกรรม เกียรติบัตร การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
6 การจัดการ เกียรติบัตร การจัดการสำนักงาน (Office Management) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
7 อุตสาหกรรม เกียรติบัตร การจัดการการผลิต (Production Management) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
8 การจัดการ เกียรติบัตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resourse ) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
9 การตลาด เกียรติบัตร การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
10 การตลาด เกียรติบัตร การตลาดดิจิทัล (Marketing Digital) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
11 การจัดการ เกียรติบัตร การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
12 สารสนเทศ เกียรติบัตร เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
13 สารสนเทศ เกียรติบัตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Technology Computer) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
14 สารสนเทศ เกียรติบัตร คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (Computer Programing) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
15 การบัญชี เกียรติบัตร การบัญชี (Accounting) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
16 สารสนเทศ เกียรติบัตร ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( Business Computer) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
17 สารสนเทศ เกียรติบัตร ด้านระบบสารสนเทศ (Information System) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
18 สารสนเทศ เกียรติบัตร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ
19 การบัญชี เกียรติบัตร บัญชีเบื้องต้น(ฺBasic Accounting) คะแนน 50% ขึ้นไป เริ่มทำแบบทดสอบ

ในเว็บไซต์ CertificateFree.com เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช และ ปวส รได้มีโอกาศทำแบบทดสอบออนไลน์ วัดระดับความรู้ปัจจุบันของตนนเอง และ ล่าเกียรติบัตรออนไลน์ ใส่พอร์ตโฟลิโอ ใน 6 กลุ่มสาขาวิชา จำนวน 19 เกียรติบัตร ผู้ทำแบบทดสอบ จะได้รับเกียรติบัตร สำหรับนำไปใส่ Portfolio เมื่อทำคะแนนผ่าน 50% ให้คลิกที่ลิงค์ของแบบทดสอบที่ต้องการรับเกียรติบัตร

  1. แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์ ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์ ความรู้พื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า และ ความรู้พื้นฐานด้านคลังสินค้า
  2. แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาการตลาด ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานการตลาดดิจิทัล และความรู้พื้นฐานการตลาด
  3. แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานการจัดการผลิต ความรู้พื้นฐานการจัดการจัดการอุตสาหกรรม และ ความรู้พื้นฐานการจัดการคุณภาพในองค์กร
  4. แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาการจัดการ ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานการจัดการ ความรู้พื้นฐานการจัดการสำนักงาน ความรู้พื้นฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  5. แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาการบัญชี ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานบัญชีต้นทุน และ ความรู้พื้นฐานงบการเงิน
  6. แบบทดสอบกลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศ ซึ่งแบบย่อยได้อีก 3 แบบทดสอบ ได้เกียรติบัตร เมื่อทำคะแนนได้ 50% ของคะแนนเต็ม คือ ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ความรู้พื้นฐานสารสนเทศ